Назив наручиоца: ЈУ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Адреса наручиоца: Кнеза Лазара бр.28, 12220 Велико Градиште
Интернет страница наручиоца : www.kcvg.org.rs
Врста наручиоца: Јавна установа
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке: Набавка и испорука електричне енергије – 09310000 електрична енергија
Уговорена вредност: 700.000,00 динара
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда:1
Понуђена цена:
Широка потрошња – активна електрична енергија у JT/ДУТ за 1 kWh- 4,10 динара;
Ниски напон – Активна ВТ за 1 kWh-4,07 динара;
Ниски напон – Активна МТ за 1 kWh- 6,11 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.02.2015. године
Датум закључења уговора: 04.03.2015. године
Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, Царице Милице бр.2, ПИБ 108057105, МБ 20924195
Период важења уговора: 12 месеци
Околности које представљају основ за измену уговора: Промена цена у складу са актом надлежног органа.


Komentari su zatvoreni