ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Кнеза Лазара 28

12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:  ЈУ Културни центар општине Велико Градиште

Адреса наручиоца: Кнеза Лазара 28

Интернет страница наручиоца: www.kcvg.org

Врста наручиоца:  јавна установа

Врста поступка јавне набавке:  поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:  добра

Опис предмета набавке:  Набавка и испорука електричне енергије – 09310000 Електрична енергија

Елементи критеријума за доделу уговора:  „најнижа понуђена цена“

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација може се преузети на адреси: ЈУ Културни центар општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 28, иста је доступна на интернет адреси: www.kcvg.org и Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : ЈУ Културни центар општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 28, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара  – набавка и испорука електричне енергије – Не отварати, редни број ЈН 1/2014“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

Рок за подношење понуда је 26.02.2014.године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене на адреси: ЈУ Културни центар општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 28, 12220 Велико Градиште, најкасније последњег дана наведеног рока, до 11,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 26.02.2014. у 11.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈУ Културни центар општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 28.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно  овлашћење  које ће предати Комисији за јавну набавку, приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:  Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом  или на е-маил kulturnicentarvg@gmail.com, лице за контакт Алексић Лепа, финансијска служба Наручиоца.

Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju u PDF formatu-2014


Komentari su zatvoreni